قدم دوم

عقد قرارداد

عقد قرارداد

پس از توافقات انجام شده و قبول وکالت با امضای قرارداد، رسیدگی به پرونده شما شروع می شود.