خدمات

مشاوره حضوری با وکیل

مشاوره حضوری با وکیل

در جلسه مشاوره حضوری وکیل متناسب با پرونده با ارزیابی کامل و همه جانبه جزئیات پرونده، راه حل را پیدا می کند.

عقد قرارداد

عقد قرارداد

پس از توافقات انجام شده و قبول وکالت با امضای قرارداد، رسیدگی به پرونده شما شروع می شود.

همیشه با شما بودن

همیشه با شما بودن

از ابتدای شروع رسیدگی به پرونده شما تا انتهای مراحل اجرا از پشتیبانی وکیل بهره مند شوید.